Mixed Mode (I, II) Fracture Test of Rock Subjected to Compressive Loading

by Xilun Xia,
Jizhen Li,
Zhongqing Luo,
Huizhen Yu,Subject Headings: Load tests | Cracking | Rocks | Compression | Load factors

 

Return to search