Dynamic Shear Modulus of Flyash


See related content

by Guoxi Zeng,
Yaozhang Gu,
Jianping Wu,Subject Headings: Dynamic modulus | Shear modulus | Fly ash |

 

Return to search