Dynamic Shear Modulus of Flyash

by Guoxi Zeng,
Yaozhang Gu,
Jianping Wu,Abstract: DataNotAvailable

Subject Headings: Dynamic modulus | Shear modulus | Fly ash

 

Return to search